Sporządzamy listy płac

Zakładamy i prowadzimy teczki osobowe pracowników

Prowadzimy ewidencje czasu pracy

Reprezentacja przed organami ZUS, US i PIP

Dokumenty dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, świadectwa pracy

Naliczamy zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń

Sporządzamy sprawozdania do GUS

Prowadzimy rozliczenia z PFRON