Obszar korzyściOpis
Relacje przedsiębiorca–urzędnik● wprowadzenie zasady, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone

przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń,

● domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy,

● przyjazna interpretacja przepisów

niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców,

● zasada proporcjonalności

urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje,

● powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców.

Zakładanie firmy – pakiet startowyW ramach Konstytucji Biznesu przygotowano pakiet ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność:

● wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej

będzie ona dotyczyć m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG). Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych;

● wprowadzenie nowej ulgi w składkach ZUS dla nowych firm

początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy działalności. Przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni, jak to jest obecnie. Potem przez 2 lata będzie mógł korzystać z tzw. małego ZUS. Nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne, które będzie obowiązkowe również dla przedsiębiorców korzystających z ulgi. Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku (nie od dochodu).

Zawieszenie działalnościWprowadzono możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.

Dotychczas nie można było zawiesić działalności, jeśli zatrudniało się pracowników. Dzięki zmianom zaproponowanym w Konstytucji Biznesu będzie można zawiesić działanie firmy (zarejestrowanej w CEIDG) na dowolny czas określony (w poprzednim stanie prawnym jedynie na 24 miesiące) lub na czas nieokreślony. Po upływie terminu zawieszenia wznowienie działalności gospodarczej nastąpi automatycznie. Jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o wznowienie działalności zawieszonej na czas nieokreślony, nie zostanie on wykreślony z rejestru (jak było dotychczas).

Kontakty z urzędami● nowy portal internetowy dla przedsiębiorców

portal będzie rozwinięciem strony www.biznes.gov.pl. Wyjaśni, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, a także umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami albo składkami. Portal przypomni przedsiębiorcom (przez SMS lub e-mail) o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie,

● możliwość załatwiania niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji

urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności dostarczenia załączników albo o gotowych do odbioru dokumentach,

● stopniowa likwidacja REGON

podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę będzie NIP.

Korzystanie z pełnomocnikówMożliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców – osoby fizyczne.

Opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub prokury na piśmie.

Działalność reglamentowanaUporządkowanie katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej.

Pozostaną trzy zasadnicze formy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej. Zniesione zostaną zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji. Ponadto zostanie wprowadzona zasada, że zezwolenia nie mogą mieć charakteru uznaniowego i powinny być udzielone zawsze, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane prawem.

Tworzenie przepisów dla przedsiębiorców● stworzenie katalogu podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego

jest to m.in. zasada proporcjonalności obciążeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP, zgodnie z którą jeśli stwierdzi się, że projekt nowego prawa wywiera wpływ na przedsiębiorców z tego sektora, to dąży się do ograniczenia wobec nich obowiązków administracyjnych. Wprowadzono również m.in. zasady dążenia do unikania nadimplementacji prawa UE oraz ograniczenia obowiązków informacyjnych,

● ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienia prawne

napisane prostym językiem „poradniki” wyjaśnią, jak stosować najtrudniejsze przepisy. Zastosowanie się do nich będzie chroniło przedsiębiorcę, np. w razie kontroli. Do wydania objaśnień przez ministrów i organy centralne będzie mógł zobowiązać Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prowadzenie działalności przez cudzoziemcówWprowadzono nowe przepisy dotyczące zasad udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce.

Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne. Dzięki Konstytucji Biznesu przepisy znajdą się w jednym dokumencie.